ފޮޓޯ އިން ވާހަކަ: ކުނބުރުދޫ ގިރައި ހުސްވަނީ
އދ. ކުނބުރުދޫ ---ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ޝިމާ
އދ. ކުނބުރުދޫ ---ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ޝިމާ
އދ. ކުނބުރުދޫ ---ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ޝިމާ
އދ. ކުނބުރުދޫ ---ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ޝިމާ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް