މުނިފޫހިފިލުވުން
ކަންގަނާ ރަނާވަތު ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. އާރްއެސްވީޕީ އިން އުފައްދާ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓުކުުރަނީ ސަރްވޭޝް މެވާރާ އެ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ