ތަރައްގީ
ދިރާގާއި "އަރސިލްސް" ގުޅިގެން "ތަކުރު ވޯރސް"ގެ ނަމުގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ކުޅެވޭ މޯބައިލް ގޭމެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖެގައި ޑިވެލޮޕްކުރި ފުރަތަމަ ގޭމެވެ...
އަދި ކިޔާލަން
ކަންގަނާ ރަނާވަތު ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. އާރްއެސްވީޕީ...

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމް "އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ޑިޒްނީ ކާޓޫން އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ "އަލައްދިން"ގެ އަސްލ...

ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ)އިން އެކްޓިން ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އެންސީއޭ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި...

 ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުންގެ  ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯބީގެ މި...

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބައިސްކޯފުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ނުގެނެސްދެވި އޮތް ސީރީޒް "ހަނާ" މިމަހުގެ 27ގައި ބެލުންތެރިންނަށ...

ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން ޑިޒްނީން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. ވެރައިޓީން ބުނިގޮތުގައި، ޑިޒްނީ އާ...

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ. މި ފ...

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ "މިސް އެމެރި...

ބައިސްކޯފުން ގެނެސްދެމުން އަންނަ އެންމެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ފާޠިމަތު ނަހުލާގެ ”ހ...

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ރަނީ ނިޢުމާ މުޙައްމަދުގެ ފީޗާ ފިލްމު، ”ކަޅަކި“ގެ ޝޫޓިން ސްރީ ލަންކާގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ....

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން...

އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ....

ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) ގެ ކިޑް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ، ދިވެހި ވެބް ސީރީޒް "ހަނާ" ދިރާގު ބައިސްކޯފުން ދައްކަން ނިންމައި، ފަހުގ...

މީގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރިން ގެނެސްދިން ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ޒޮމްބީ ފިލްމު "ގޯ ގޯއާ ގޯން" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފިއެވެ. ދިނ...

މިއީ ހަމަގައިމުވެސް އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން އިވިފައިވާނެ އަޑެކެވެ. ފެން ބުއިމުގެ ފައިދާއާއި ފެން ބުއިމުން ހިކޭ ވާހަކަވާނީ އަޑު އިވިފައެވެ...

  ރާނީ މުކަރްޖީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު 'މަރްދާނީ'ގެ ސީކުއެލްގެ ޓްރެއިލަރ އާއި އެކު އެ ފިލްމަށް ކުރާ އުންމީދު މިވަނީ ބޮޑުވާން ފަށާފައެވެ. މ...

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ 9 ވަނަ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން ނިންމާލައިފިއެވެ. އެ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ނިންމާލީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ފިލްމް...

ޑްވޭން ޖޯންސަން، ރޮކް މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފެތުރެނީ ފޭކް ޚަބަރެއް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ބީބިސީގެ ލޯގޯ އާއި އެކު ޚަބަރުގައި ބުނެފައި ވަނީ 47 އަ...

ކަސޯޓީ ޒިންދަގީގެ ޕްލޮޓަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްގެ މަޑު ޖެހުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެކްތާ ކަ...

ނެޓްފްލިކްސްގެ އޮރިޖިނަލް ފިލްމް "ޑްރައިވް" އާއި މެދު ގިނަ ބަޔަކު ކުރި އުންމީދުތައް ދިޔައީ ފަނުފުލުންނެވެ. ފިލްމަށް ކްރިޓިކްސް އިން ލިބުނީ...

  ބޮޑެތި އުންމީދުތަކާއި އެކު ސްކްރީނަށް އައި 47 މީޓަރސް ޑައިން އަންކޭޖްްޑްއިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބިއެއް ހޯދައިފިއެވެ. އ...

90ގެއަހަރުތަކުގައިމަޤްބޫލްވި "ރާމް،ލަކަންގެ"ޖޯޑު،އަނިލްކަޕޫރު އާއި ޖެކީ ޝްރޮފް އަހަރުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މި...

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނައުތްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ. ކަންގަނާ މިފަހަރު ރުޅި ގަދަވެގެން...

ބޮލީވުޑްގެ މަޤްބޫލް ބަތަލާ، އާއިއާ ބަޓް ޓްރިޕްލް އާރްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަން ކަށަަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. އޭނާ ދަނީ ޓްރިޕްލް އާރުގެ އިތުރުނ...

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު ހޯދުމުގައި ބަލާނެ ބައިވަރުކަންކަން ހުރެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހާއަކީ ތިމާގެ މިޒާޖާއި ގުޅޭ މީހެއްތޯ ބެލ...

އެންމެ ފަހުގެ