މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަފާރީގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުވާ ބަޔަކު ދޫކޮށްލުން އެއީ މަޖިލީހުގެ...
އަދި ކިޔާލަން
ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީއެއް ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ވަނީ، ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ދޫކޮށްލ...

އާދެ! އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން އެކާވީސް އަހަރުފުޅުވީތަނާ، އެ ކިލެގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއެކު ބަނޑޭރިގޭގައި މަސައްކަަތްޕުޅު...

” ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފެއްގެ މަތިވެރި، އޭ އަރާހުރި ބަޠަލެކޭ،   ޢިއްޒަތުއްނަފުސެއްގެ އަގުހުރި ލާމަސީލު މިސާލެކޭ “ އާދެ...

ޠަބީޢަތުގައި ހުރި ގޮތޭ ބުނެފައި، ކޮންމެކަމެއް ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކުރުމަކީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަކަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ކު...

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައެވެ. އަޑިގުޑަންތައް ގިނަ ވުމާއި، މަރާމާތު ނުކުރެވި ދުވަސްތައް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ...

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރި މުޅި ދުނިޔެވެސް އެއާއިއެކު އުޅެން ދަސްކުރަންޖެހިފައިވާއިރު، ގައުމުތަކުގެ ހިންގުމުގެ މުޅި ނިޒާމް އެއްކޮށް މިވ...

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އާއި ޝަރ...

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގެނައި ފޯމިއުލާއަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫ...

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒުކޮށް، ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ރައްޔިތުން ޤާ...

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެއެވެ. އެއީ މަރުގެ އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރ...

ރައީސް ނަޝީދުއެވެ. ހިންދު ކަނޑުގައިވާ މި ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަކީ، އަބަދު ވެސް، ބޭރު މީހުން ލޯ އަޅަމުންދާ ތަނެއްކަމަށް ތާރީޚު ހެކިދެނީ ވަރ...

"އަޅުގަނޑުގެ ފްރައިޑޭ، އެހެންވީމަ ހިނގާލީ." މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ފަސްވަރަކަށް މަސްދުވަސް ކުރިން ކާފަ އަދި މުނިކާފައެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ދެއ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒީގެ ސަފުހާތައް އުކައިލުމުން ފެނިގެންދަނީ، ދިވެހިންގެ ހިތްވަރުގަދަކަމެވެ. ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާއި އުންމީދުތަކެއްގައި ތިބި މަންޒ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ކުރާމީހުން އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަ...

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީޚުގައި ފޮރުވިފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ވަންހަނާ ވެގެންވާ ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގެ ތ...

ރައްޓެއްސަކު ކޮށްލި ޓްވީޓެއް ލޮލުގައި އަޅަގައިތެވެ. އޭނާގެ އެ ޓްވީޓުގައި ހިއްސާކޮށްލާފައިވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހިއްކަ...

ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. މި ޤައުމުގައި ތިއްބެވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންތޯ، ނުވަތަ ސިޔާސަ ލީޑަރުންތޯއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު އ...

ދެމަސް ދުވަހަށްފަހު ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިކަމަށްވެސް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ މިންވަރު މަދެއް ނޫނެވެ....

ޤައުމީ ހަޔާތެއް އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެހެން ވެސް ދޭއްޗެއް ބޭނުންވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކައްޗަކީ ނިޒާމެކެވެ. އަނެކައްޗަކީ، އެ ނިޒާމު ހ...

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޑިމޮކްރަސީ، ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދިނީ ގެއްލުންތޯ؟ ނުވަތަ ފައިދާތޯ؟...

ރާއްޖެއަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ލޭނާރަކީ މަސްވެރިކަން ކަމުގައިވިޔަސް އިގްތިސާދުގެ މައ...

ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި ފެތުރެންފެށިފަހުން، ދަޢުލަތުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުންނާއި، ދަޢުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުންނާއި،  ކުނ...

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއިއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފަތައް ގެއްލި އާމްދަނީ ލިބުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ވެސް މިހާލަތުގައި އެންމ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރި ކަމަށް 77 އަހަރު ފުރިގެންދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ވައްޓ...

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 77 އަހަރުވެގެންދިޔަ ހިނދު، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ އިޙްސާސްތައް ބުނެދޭނީ، ކޮން ފަދައަކުންބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ. މ...

އެންމެ ފަހުގެ