ސިޔާސީ
މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާއިއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ދެން ފެނިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ސަންގުޓ...
އަދި ކިޔާލަން
މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަފާރީގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕް ކު...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މިސްރާބު ކަސިޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސ...

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އަދި ރޭޕްކުރުން ފަދަ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް މާފް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެނ...

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އަންހެން މީހާ ރޭޕްކުރި...

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައ...

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި މަނީލޯންޑްރިންގގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އު...

މީގެ ކުރިން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި، ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރިއިރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުނ...

ރޭޕްކުރަނީ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތް ލާހެދުމާއި އޭނާގެ "އަބުރުވެރިކަމާއި އަޙްލާޤަށް" ބެލުމަށްފަހުއެއްނޫންކަމަށާއި، ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ޝިކާރައަށްވާ...

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނެއް ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުން ދޫވެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނި...

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެމްޑީއެން އާއި، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް އިންސާފުގ...

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކި ފަހަރު މަތިން ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނ...

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއި...

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ނޭޝަނަލް...

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް 01 ޖުލައިއިން ފެށިގެން އާންމު ޙާލަތަށް ބަދަލުކޮށް ކުރިޔެކޭ އެއްފަދައިން ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭގޮތަށް ހުޅުވ...

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ފޮރުއްވަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ އެސްޓީއ...

ނިއުނޯމަލްގައި ޢާއިލާތަކާއި ރައްޓެހިންނަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު އިޢުލާނު ނު...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު2,305 އާއި ހަމައަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝ...

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައިގެން، އެ ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސް އެ ކު...

އައިޑީކާޑު ގެއްލިފައި ނުވަތަ، މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވިޔަސް، ކާކު ކަން އަންގައިދޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނ...

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން، ބަދަލުވީ ހާލަތާއި އެކު ކޮންމެ ދިހަ މީހަކުން އެކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ ހުއްޓުނު ކަމަށް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރި ފުރަތަ...

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް...

2019 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޢަދަދު 4 ގުނަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކ...

ކޮވިޑް-19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު 15 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހުކުރު ދުވަހު ރޭ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތ...

ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ބިދޭ...

އެންމެ ފަހުގެ