އިޖްތިމާއީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެމްޑީއެން އާއި، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށްގެނެސް ޝަރުޢީ ގޮތުންނާއި، ޤާނޫނީގޮތުން ލިބެންޖ...
އަދި ކިޔާލަން
ރިސޯޓްތަކުގެ ކުއްޔާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން ބިންތަކުގެ ކުލި އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްދީފި އެވެ. މިދިޔަ އޭޕްރިލްގައި މާލެއިން ކޮވިޑު ފެނުމު...

ދ.ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ، ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރ...

"ސްޓެލްކޯ ރަށްފެހި" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިންދި ގަސްތަކުން މޭވާތައް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތިލަފުށީގައި ޕްރޮގްރާމް ކު...

ކ.މާފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. މާފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސ...

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓަރ ތަކަށް އިތުރު އެލަވަންސް އަދި މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނ...

ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލް ހެދުމަށް، ގެތަކާއި ފިހާރަތަކުން ކަރަންޓު ރީޑިން ނެގޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަ...

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ މި ހިނގާ ޖޫންްމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައި...

އެމްޓީސީސީން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ގެނައިބަދަލަށްފަހު، އަލުން ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތްދޭން މިއަދު ފަށައ...

ވެމްކޯއިން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކުނި ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ހަފުތާތަކުގައި ވެސް ވެމްކޯއިންވަނީ ކުނިނެގ...

ކ.ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ހާމަކުރިގޮތުގައި، ހުރާގެ...

ސިބްކޯ މޯލްޑިވްސްއިން ޑެޑީ ނޫޑްލްސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. ސިބްކޯއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ، ޑެޑީ ނޫޑްލްސްއަކީ،...

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، އެސްޓީއޯއިން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރަށް ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓްސް(ޕީޕީއީ) ހަދިޔާކޮށ...

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. މި ކަން ހާމަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް...

ދިރާގުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ 'ފަހިވޯޓް' މެދުވެރިކޮށް ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވައިފ...

ޖޫން މަހުގެ ބިލް ހެދުމަށްޓަކައި، ކުރިން ވެސް އަމަލު ކުރަމުން އައި އުސޫލުގެ ދަށުން ގޭގެއަށް ގޮސް ރީޑިން ނަގަމުން ގެންދާނެކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން...

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރާތާ 48 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަ...

ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު...

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވެއާހައުސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް، އެ ތަނަށް ގޮސްގެން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު...

ޖޫންމަހުގެ ފުރަތަމަ 07 ދުވަހުގައި، މާލެ ސަރަހައްދަށާއި، އަތޮޅުތެރެއަށް ޖުމްލަ 10,601 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފ...

ކ.‏ތުލުސްދޫގައި އަލަށް ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ކަން ހާމަކޮށް، ސ...

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތި އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި ލޯގޯޖަހާފައިވާ ފޮތި މާސްކް ވިއްކަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެސްޓީއ...

މާލެއާއި ވިލިމާލެއާއި ދެމެދު ބާއްވަމުން އަންނަ ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެމްޓީސީސީނ...

ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހޮނިހިރުދުވަހު ފަށާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. 3.8...

ވިޔަފާރީގެ ހުއްދައަށް އެދި މީގެ ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ފޯމެއް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީއިން ކަމަށާއި...

މި ހުސްވި މެއިމަހުގައި މާލެ ސަރަޙައްދަށާއި، އަތޮޅުތެރެއަށް 32378 ބަސްތާގެ ކާޑު ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯ...

އެންމެ ފަހުގެ