ފީޗަރ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިފާނަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ވެގެން މުޅި ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑާލައިފިކަމަށް ބުނެ މައްސަލައެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ހުށަހަޅަ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ