ސަރުކާރު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެކި ކަންކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ކޮށ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ