ބޭރު ދުނިޔެ
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން، އެ ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އެއަރ އިންޑިއާގެ ދެ ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް އަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  މި ކަން ހާމަކޮށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ